Přírodní rezervace Makyta

Přírodní rezervace Makyta (20. 10. 2005), foto © Z. Podešva

Přírodní rezervace Makyta (20. 10. 2005)

Základní údaje: Přírodní rezervace Makyta představuje zachovalé lesní porosty na severně exponovaných podhřebenových svazích Makyty (923,3 m) a Valašské Kyčery (863 m) v jihozápadní části hřebene Javorníků na hranici se Slovenskou republikou. Je situována  v geomorfologicky členitém území s četnými prameništi, v rozpětí nadmořských výšek 620 až 922¦m n. m., asi 6 km jihovýchodně od obce Huslenky (obecní úřad). Katastrální území Huslenky a Valašská Senice (část ochranného pásma), 1. zóna CHKO Beskydy. Vyhlášeno nařízením č. 3/2008 Správy CHKO Beskydy ze dne 18. 11. 2008 s účinností od 5. 12. 2008. Evidenční kód ÚSOP: 5310. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 186,92 ha. Mapy.cz.

Pískovcové výchozy pod vrcholem Makyty (20. 10. 2005), foto © Z. Podešva

Pískovcové výchozy pod vrcholem Makyty (20. 10. 2005)

Předmět ochrany: Rozsáhlý lesní komplex přírodě blízkých horských bukových lesů s hojným zastoupením jedle bělokoré (Abies alba) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus) s četnými přechody k suťovým porostům. Biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů, především ptáků a velkých šelem. Posláním přírodní rezervace Makyta je rovněž ochrana přirozených procesů v lesních ekosystémech.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad hřbetu Javorníků je tvořen kyčerskými vrstvami zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše s převahou odolných deskovitých pískovců a slepenců, v nejvyšších hřebenových partiích území vystupují drobné skalní výchozy. Půdním typem jsou kambizemě.

Přírodní rezervace Makyta (20. 10. 2005), foto © Z. Podešva

Přírodní rezervace Makyta (20. 10. 2005)

Flóra a vegetace: Lesní vegetaci přírodní rezervace Makyta tvoří společenstva druhově bohatých květnatých bučin asociace Asperulo-Fagetum, které přecházejí v podhřebenových partiích na prudších svazích do suťových lesů svazu Tilio-Acerion s měsíčnicí vytrvalou (Lunaria rediviva) a představují nejrozsáhlejší komplex zachovalého společenstva suťového lesa v oblasti Javorníků a Vsetínských vrchů. Ve stromovém patře horských bučin je kromě buku lesního (Fagus sylvatica) hojně zastoupena jedle bělokorá (Abies alba) a javor klen (Acer pseudoplatanus), místy i smrk ztepilý (Picea abies), v keřovém patře např. bez červený (Sambucus racemosa), srstka angrešt (Ribes uva-crispa) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). 

Přírodní rezervace Makyta (20. 10. 2005), foto © Z. Podešva

Přírodní rezervace Makyta (20. 10. 2005)

V bylinném patře se vyskytuje typická květena karpatských bučin s výrazným jarním aspektem, roste zde např. dymnivka dutá (Corydalis cava), dymnivka plná (Corydalis solida), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), česnek medvědí (Allium ursinum), křivatec žlutý (Gagea lutea), prvosenka vyšší (Primula elatior), svízel vonný (Galium odoratum), mléčivec horský (Cicerbita alpina), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) a řada dalších druhů. V korytě potoka byl nalezen také kruštík Greuterův (Epipactis greuteri).

Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) a sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), foto © Z. Podešva

Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) a sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides)
patří k typickým druhům jarního aspektu v PR Makyta.

Z kapraďorostů se zde vyskytují např. kapradina Braunova (Polystichum braunii), kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum) a kapraď rezavá (Dryopteris borreri). Byl zde nalezen také vzácný mech Hylocomium umbratum. Ze vzácnějších druhů hub je pozoruhodný výskyt kozáka habrového (Leccinum pseudoscabrum).

Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola), PR Makyta (20. 10. 2005), foto © Z. Podešva

Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola), PR Makyta (20. 10. 2005)

Fauna: Rozsáhlý lesní komplex odlehlého horského hřbetu Javorníků poskytuje vhodné životní podmínky celé řadě ohrožených a vzácných druhů živočichů. Entomologické průzkumy území zaměřené na motýly (Lepidoptera) prokázaly výskyt 30 druhů denních motýlů a více než 250 druhů motýlů nočních, lze předpokládat, že celkové počty budou podstatně vyšší. Z nočních motýlů je významný výskyt velmi vzácného šedovníčka horského (Gesneria centuriella), který zde byl zaznamenán v roce 2018. Jedná se o potvrzení jeho výskytu pro Moravu po více než 100 letech. Mezi nejvýznamnější zástupce ptáků patří strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), holub doupňák (Columba oenas), lejsek malý (Ficedula parva), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), žluna šedá (Picus canus), čáp černý (Ciconia nigra), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), kos horský (Turdus torquatus), vzácně zde hnízdí i ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes). Území rezervace je součástí areálu výskytu velkých šelem, v posledních letech se v oblasti Makyty pravidelně zdržuje především rys ostrovid (Lynx lynx), občas prochází medvěd hnědý (Ursus arctos) a vlk evropský (Canis lupus).

Lesnictví: Nejrozšířenějším souborem lesních typů je bohatá jedlová bučina, na severozápadním úbočí Makyty svahová jedlová bučina, několik enkláv tvoří obohacená bučina a klenová bučina, v úžlabinách vlhká jasanová javořina, minoritně je zastoupena i vlhká jedlová bučina.

Přírodní rezervace Makyta (20. 10. 2005), foto © Z. Podešva

Přírodní rezervace Makyta (20. 10. 2005)

Management, ohrožení: Cílem ochrany území je zachování souvislé plochy horských lesů s přirozenými procesy jako biotopu vzácných a ohrožených druhů, zvýšení přirozeného zastoupení jedle bělokoré a postupná minimalizace lidských zásahů s dlouhodobým výhledem přechodu k samovolnému vývoji lesních porostů. Území je součástí 1. zóny CHKO Beskydy, nadregionálního biokoridoru NRBK 150 Makyta - Javorina a biocentra ÚSES pro Vsetínský bioregion. V současné době je největším zvláště chráněným územím v javornické části CHKO Beskydy. Byl zde již proveden inventarizační průzkum botanický, mykologický a průzkum savců.

Vrchol Makyty je také významnou křižovatkou turistických cest. Po společné hranici rezervace se Slovenskem v délce 1,7 km prochází z Papajského sedla po hřebeni na vrchol Makyty turistická stezka a současně Naučná stezka Javorníky - západ. V minulosti stávala na Makytě dřevěná rozhledna, dnes je zde postaven přístřešek pro turisty.

Turistický přístřešek na vrcholu Makyty (20. 10. 2005), foto © Z. Podešva

Turistický přístřešek na vrcholu Makyty (20. 10. 2005)

Natura 2000: Přírodní rezervace Makyta je součástí Ptačí oblasti Horní Vsacko (kód CZ0721023) o celkové rozloze 26997,64 ha. Předmětem ochrany jsou populace čápa černého (Ciconia nigra), jeřábka lesního (Bonasa bonasia), chřástala polního (Crex crex), strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos), datlíka tříprstého (Picoides tridactylus), lejska malého (Ficedula parva) a ťuhýka obecného (Lanius collurio) a jejich biotopy. Dále se nachází na území Evropsky významné lokality Beskydy (CZ0724089) v kategorii CHKO o celkové rozloze 120 386,5333 ha, představující zachovalý přírodní a krajinný celek v nejvyšších karpatských pohořích na území České republiky. 

Přírodní rezervace Makyta (20. 10. 2005), foto © Z. Podešva

Přírodní rezervace Makyta (20. 10. 2005)


Literatura:

Bojda, M. (2009): Výskyt velkých šelem v pohoří Javorníky (CHKO Beskydy). Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.

Hrnčiříková, L. (2010): Flóra Javorníků jihovýchodně od obce Huslenky. - Bakalářská práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra ekologie a životního prostředí. Ved. bakalářské práce Mgr. Martin Dančák, Ph.D.

Lustyk, P. et Doležal, J. [eds.] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 54: 87-88.

Neuschlová, Š. (1980): Rozšíření chráněných a ohrožených druhů v Javorníkách. Ms. Rigorózní práce. Dep. in: Knih. Kat. bot. Přír. Fak. MU, Brno.

Pavelka J., Trezner J. a kol. (2001): PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

Pospíšková, J. (2015): Rozšíření kočky divoké (Felis silvestris) v ČR / geomatické modelování a ekologický přístup. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.

Říčan, G. (1927): Květena Makyty v Moravských Karpatech. Sborník Klubu Přírod. v Brně za r. 1926, Brno, 9: 34 - 44.

Říčan, G. (1933): Květena Javorníků v Moravských Karpatech. – Sborník Klubu přírod. v Brně za r. 1932, Brno, 15: 20-43.

Szotkowská, L. (2010): Velké šelmy na území Beskyd. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a enviromentálních studií. Vedoucí práce: Ing. Jan Andreska, Ph.D.

Servus, M. (2004): Plán péče pro PR Makyta na období 2005 - 2014. – Prostějov 2004.

Spáčilová, J. (1997): Botanický, mykologický a mammaliologický průzkum v oblasti navrhované PR Makyta - Valašská Kyčera. ZO ČSOP 76/08 v Rožnově p. R. Závěrečná zpráva za rok 1997. - Ms., Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R., 22 s.

Tomášek, J. (1986): Květena javornických hřebenů. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 243, 1986, s. 31–32.

Vlčková, P. (2009): Přírodní rezervace Makyta. BESKYDY - Zpravodaj chráněné krajinné oblasti, ZO ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm, 2008/4, 2009/1, s. 10-11.


Aktualizováno 17. 1. 2020 CHKO Beskydy Úvodní stránka Zpět