Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem

NPR Zahrady pod Hájem (13. 6. 2009)

NPR Zahrady pod Hájem (13. 6. 2009)

Základní údaje: Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem představuje pestrou mozaiku bělokarpatských květnatých luk, extenzivních ovocných sadů, rozptýlené zeleně, lesíků a také drobných políček. Je situována na pravém údolním svahu údolí Veličky a současně na západních svazích kóty Háj (573 m n. m.) v  jihozápadní části Bílých Karpat. Nachází se v nadmořské výšce 310 až 490 m n. m., při východním okraji obce Velká nad Veličkou. Katastrální území: Velká nad Veličkou, CHKO Bílé Karpaty. Vyhlášeno výnosem ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987. Evidenční kód ÚSOP: 1036. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková rozloha: 162,3326 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Rozsáhlý komplex posledních zbytků bělokarpatských druhově bohatých květnatých luk na slínovitých půdách v Bílých Karpatech, výskyt četných chráněných a ohrožených teplomilných druhů rostlin a živočichů.

Rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis), NPR Zahrady pod Hájem (22. 6. 2013)   Tořič včelonosný (Ophrys apifera), NPR Zahrady pod Hájem (22. 6. 2013)

Rudohlávek jehlancovitý (A. pyramidalis)
NPR Zahrady pod Hájem (22. 6. 2013)

 

Tořič včelonosný (Ophrys apifera),
NPR Zahrady pod Hájem (22. 6. 2013)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území je tvořen svodnickým souvrstvím (paleocén-svrchní křída) bělokarpatské jednotky magurského flyše s vápnitými jílovci, slínovci a vápnitými pískovci. Vlastní svah je slabě rozčleněn na krátké svahové rozsochy východo-západního směru s kótou Strážná hůrka (335,5 m n. m.). Reliéf nese stopy silného antropogenního vlivu, svahy jsou náchylné k sesuvům. Na svahových sedimentech vznikly kambizemě typické střední zrnitosti a místy i kambizemě pseudoglejové.

NPR Zahrady pod Hájem (25. 5. 2014)

NPR Zahrady pod Hájem (25. 5. 2014)

Flóra a vegetace: Území NPR Zahrady pod Hájem tvoří druhově bohaté květnaté louky, které se prolínají s extenzivně obhospodařovanými ovocnými sady, hájky a křovinami. Lesní porosty tvoří karpatské dubohabřiny asociace Carici pilosae-Carpinetum s dřínem obecným (Cornus mas), místy se nacházejí hájky s nepůvodní borovicí lesní (Pinus sylvestris) a lípou srdčitou (Tilia cordata). V bylinném patře a lesních lemech se vyskytují např. medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), ladoňka vídeňská (Scilla vindobonensis), z orchidejí vstavač bledý (Orchis pallens), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) a vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha).

V závislosti na geologických a půdních podmínkách se na loukách nachází několik odlišných typů vegetace. Nevyvinuté slínovité půdy hostí neuzavřené teplomilné porosty s kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), ostřicí chabou (Carex flacca) a omanem mečolistým (Inula ensifolia). Na vlhčích místech převládají teplomilné travinobylinné porosty svazu Cirsio-Brachypodion pinnati s válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) a sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), jen lokálně se vyskytují vlhčí svahové bezkolencové louky svazu Molinion s dominantním bezkolencem rákosovitým (Molinia arundinacea).

Violka bílá (Viola alba) s fialovými květy, NPR Zahrady pod Hájem (7. 4. 2012)   Hrachor pačočkový (Lathyrus aphaca), NPR Zahrady pod Hájem (22. 6. 2013)

Violka bílá (Viola alba) s fialovými květy
NPR Zahrady pod Hájem (7. 4. 2012)

 

Hrachor pačočkový (Lathyrus aphaca)
NPR Zahrady pod Hájem (22. 6. 2013)

V rezervaci byla zaznamenána celá řada ohrožených a chráněných druhů rostlin. Poměrně bohaté zastoupení mají především vstavačovité (Orchidaceae), přičemž místní populace tořiče čmelákovitého Holubyho (Ophrys holosericea subsp. holubyana) představuje jednu z nejbohatších lokalit v České republice. Z dalších druhů orchidejí rostou na loukách např. rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis), vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač nachový (Orchis purpurea), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vzácně i tořič včelonosný (Ophrys apifera), vstavač kukačka (Orchis morio) a vemeníček zelený (Coeloglossum viride), na vlhčích místech také prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata).

NPR Zahrady pod Hájem (25. 5. 2014)

NPR Zahrady pod Hájem (25. 5. 2014)

Z dalších pozoruhodných druhů zde rostou např. srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia),  trojzubec lesostepní (Danthonia alpina), kosatec různobarvý (Iris variegata), kosatec trávovitý (Iris graminea), hadí mord nachový (Scorzonera purpurea), hořec křížatý (Gentiana cruciata), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), kozinec dánský (Astragalus danicus), len žlutý (Linum flavum), plamének přímý (Clematis recta), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek kýlnatý (Allium carinatum), snědek jehlancovitý (Ornithogalum brevistylum), snědek hřebenitý (Ornithogalum boucheanum), snědek Kochův (Ornithogalum kochii), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum) a černýš rolní (Melampyrum arvense). Na vlhčí biotopy jsou vázané dva druhy ze skupiny bahenních pampelišek (Taraxacum sect. Palustria).

Violka bílá (Viola alba), NPR Zahrady pod Hájem (7. 4. 2012)   Violka bílá (Viola alba), NPR Zahrady pod Hájem (7. 4. 2012)

Violka bílá (Viola alba)
NPR Zahrady pod Hájem (7. 4. 2012)

 

Violka bílá (Viola alba)
NPR Zahrady pod Hájem (7. 4. 2012)

Botanicky zajímavou součástí rezervace a jejího okolí je také několik menších soukromých záhumenků, na kterých se vyskytují dnes již velmi vzácné plevele jako např. hrachor pačočkový (Lathyrus aphaca), prorostlík okrouhlolistý (Bupleurum rotundifolium), svízel trojrohý (Galium tricornutum), hlaváček plamenný (Adonis flammea), dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos), vrabečnice roční (Thymelaea passerina), štěničník paprskující (Bifora radians)m, hořinka východní (Conringia orientalis) a pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis). Na zamokřených okrajích políček byla v roce 1994 nalezena kriticky ohrožená sítina kulatoplodá (Juncus sphaerocarpus) a kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia). V severní části rezervace byl objeven také vzácný epifytický mech šurpek hvězdovitý (Orthotrichum stellatum).

Mykologie: NPR Zahrady pod Hájem je také významnou mykologickou lokalitou. Dosud bylo na území rezervace zaznamenáno asi 100 druhů makroskopických hub. Z chráněných druhů byl nalezen kriticky ohrožený hřib Fechtnerův (Boletus fechtneri), zahrnutý také v Červené knize. Vzácná baňka velkokališná (Sarcosphaera coronaria) je navržena k zahrnutí do seznamu hub Bernské úmluvy. Z dalších méně běžných a vzácných druhů zde byly nalezeny např. pečárka statná (Agaricus macrocarpus), muchomůrka drsná (Amanita aspera), čirůvka masová (Rugosomyces carneus), kyjovečka svazčitá (Clavulinopsis corniculata), kyjovečka hnědavá (Clavulinopsis helvola), mechovka obecná (Clitopilus prunulus), šťavnatka papouščí (Hygrocybe psittacina), voskovka klidná (Hygrocybe quieta), voskovka panenská (Hygrocybe virginea), třepenitka drobná (Hypholoma subviride), ryzec krátkonohý (Lactarius acerrimus), ryzec modřínový (Lactarius porninsis), ryzec krvavomléčný (Lactarius sanguifluus), ryzec polokrvavomléčný (Lactarius semisanguifluus), kuřinec Kunzův (Ramariopsis kunzei), klouzek žíhaný (Suillus collinitus), čirůvka růžovolupenná (Tricholoma orirubens) a kržatka hlohová (Tubaria dispersa).

Perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate), NPR Zahrady pod Hájem (10. 6. 2012)

Perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate),
NPR Zahrady pod Hájem (10. 6. 2012)

Fauna: Květnaté louky, staré ovocné sady a lesíky v NPR Zahrady pod Hájem představují významné biotopy, které hostí velice bohatou faunu vzácných a ohrožených teplomilných druhů bezobratlých, především hmyzu. Z pozoruhodných druhů fytofágních brouků byli během průzkumů zjištěni např. dřepčík Dibolia foersteri, štítonoši Pilemostoma fastuosa a Cassida ferruginea, nosatčíci Apion interjectum a Apion aeneomicans, nosatci Brachysomus hirtus a Tychius stephensi, krytonosec Mogulones curvistriatus a luskokaz Bruchus brachialis. Z motýlů zde byl zaznamenán např. otakárek fenyklový (Papilio machaon), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), modrásek komonicový (Polyommatus dorylas), modrásek vičencový (Polyommatus thersites), ostruháček dubový (Neozephyrus quercus), hnědásek černýšový (Mellicta aurelia), hnědásek diviznový (Melitaea phoebe), okáč voňavkový (Brintesia circe), bourovec trnkový (Eriogaster catax), přástevník užankový (Hyphoraia aulica) a několik vzácných druhů píďalek.

Z dalších skupin bezobratlých zde bylo zjištěno 25 druhů rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera), např. např. saranče štíhlá (Chorthippus mollis), saranče drobná (Stenobothrus crassipes), kobylka krátkokřídlá (Metrioptera brachyptera), kriticky ohrožená kobylka zavalitá (Polysarcus denticauda) a vzácná kobylka samobřezí (Poecilimon intermedius), která na Moravě dosahuje západní hranice areálu rozšíření druhu, dále 14 druhů mravenců a 31 druhů pavouků. Plazi a obojživelníci jsou na lokalitě zastoupeni slepýšem křehkým (Anguis fragilis) a kuňkou žlutobřichou (Bombina variegata), z ptáků zde žijí např. strnad luční (Miliaria calandra), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a krutihlav obecný (Jynx torquilla).

Lesnictví: Pouze malá část území je evidována jako lesní půda o výměře 13,14 ha. Tyto lesní enklávy představují smíšené, asi padesátileté porosty s borovicí lesní (Pinus sylvestris), lípou srdčitou (Tilia cordata), dubem letním (Quercus robur), dubem zimním (Quercus petraea), habrem obecným (Carpinus betulus), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a modřínem opadavým (Larix decidua). Výchovné zásahy budou směřovat k odstranění nepůvodních jehličnanů a k uvolňování listnatých dřevin v podúrovni.

Genofondový sad ovocných dřevin v NPR Zahrady pod Hájem (9. 8. 2012)

Genofondový sad ovocných dřevin v NPR Zahrady pod Hájem (9. 8. 2012)

Management, ohrožení: V minulosti bylo území využíváno jako jednosečné louky, extenzivní ovocné sady a ve spodní části i jako drobná políčka. Po ukončení pravidelného obhospodařování lučních porostů v horní části rezervace došlo k jejich zarůstání a vznikla zde velká plocha křovin. Řešením tohoto problému je jednorázové odstranění náletu spojené s následným každoročním ručním kosením. Ještě před vyhlášením rezervace byla část území vážně poškozena pastvou, nehnojené a pravidelně kosené plochy se však velmi rychle obnovují. Negativním jevem je rozorávání spodních částí rezervace a také snahy některých vlastníků o zalesnění části pozemků. V současné době je většina lučních porostů na loukách i v sadech pravidelně jednou ročně kosena s následným odklizením sena. V lesních porostech budou jako prioritní zásahy směřují k odstranění nepůvodních borovic a k uvolňování stanovištně původních listnatých dřevin.

Genofondový sad ovocných dřevin v NPR Zahrady pod Hájem (9. 8. 2012)

Genofondový sad ovocných dřevin v NPR Zahrady pod Hájem (9. 8. 2012)

V roce 1991 byla ve střední části rezervace na ploše asi tří hektarů založena za podpory Správy CHKO Bílé Karpaty plocha genofondového sadu krajových odrůd ovocných dřevin. V rámci projektu Pozemkového spolku Čertoryje základní organizace ČSOP Bílé Karpaty zde byla soustředěna řada starých a krajových odrůd švestek, jabloní, hrušní a třešní z  Horňácka.

Rezervace je pro běžné návštěvníky přístupná pouze po turistické značené stezce vedoucí z Velké nad Veličkou přes vrchol Háj do Suchova. Na severovýchodním svahu kóty Háj se nachází další významné chráněné území NPP Búrová

Natura 2000: NPR Zahrady pod Hájem se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část byla navržena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty (CZ0724090) o celkové rozloze 20 043,3080 ha.

NPR Zahrady pod Hájem (27. 7. 2005)

NPR Zahrady pod Hájem (27. 7. 2005)


Literatura:

Antonín, V., Deckerová, H., Jongepier, J. W. et Vágner, A. (2005): Makromycety NPR Zahrady pod Hájem. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Bojková, J., Chvojka, P. et Kozmák, P. (2012): Stoneflies (Plecoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 37–70.

Buček, A., Lacina, J. et Laštůvka, Z. [eds] (2006): Panonské stepní trávníky na Moravě. Veronica XX., 17. zvláštní vydání, 60 s. ISSN 1213-0699.

Darebník, J. et Zapletal, M. (2006): Monitoring larvárních hnízd druhu Eriogaster catax v CHKO Bílé Karpaty v roce 2006. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Dvořáková, J. (2009): Společenstva rostlin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. Diplomová práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Horsák, Ph.D. Brno, 2009, 77 s. plus přílohy.

Fajmon, K. et Jongepierová, I. (2016): Danthonia alpina Vest, p. 85–89. – In: Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

Fajmon, K. et Vondřejc, T. E. (2017): Bělokarpatská zahrádka třicetiletá. In: Ochrana přírody 5/2017, s. 6-10.

Habarta, J. (2007): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu brouků (Coleoptera) v NPR Zahrady pod Hájem (CHKO Bílé Karpaty). – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Hédl, R. (2018): Úvod (Lesy). In: Jongepierová, I., Pešout, P. et Prach, K. [eds.] (2018): Ekologická obnova v České republice II. 1. vydání. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, s. 11-16. ISBN 978-80-88076-83-4.

Hédl, R. (2019): Tradiční alternativa k pěstování lesa. – In: Bílé – Biele Karpaty 2/2019: 14.

Holec, J. et Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – Příroda, Praha, 24: 1–282.

Holuša, J., Kočárek, P. et Marhoul, P. (2007): Výskyt kobylky Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) v České republice. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 254–255, ISBN 978-80-86166-23-0.

Holuša, J., Kočárek, P. et Konvička. O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 71–104.

Horal, D. (2000): Zoologický inventarizační průzkum ptáků (Aves) NPR Zahrady pod Hájem. – Ms., 15 s., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Horsák, M. (2000): Inventarizační malakozoologický průzkum NPR Čertoryje, Jazevčí a Zahrady pod Hájem. Ms. Dep. Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice, ZO ČSOP Bílé Karpaty Veselí nad Moravou.

Horsák, M. (2000): Inventarizační malakozoologický průzkum NPR Čertoryje, Jazevčí a Zahrady pod Hájem. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Horsák, M. (2001): Měkkýši (Mollusca) NPR Čertoryje, Jazevčí a Zahrady pod Hájem v CHKO Bílé Karpaty (Česká republika). Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 6: 15-26.

Horsák, M., Kment, P. et Malenovský, I. (2001): Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Bílých Karpatech a jiných oblastech Moravy. - Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6/2001: 206-210.

Hradílek, Z. (2005): Mechorosty NPR Zahrady pod Hájem v Bílých Karpatech. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty Veselí nad Moravou.

Hradílek, Z. (2005): Orthotrichum stellatum. – In: Kučera J. [ed.], Zajímavé bryofloristické nálezy VI (Interesting bryofloristic records, VI). – Bryonora, Praha, 36: 31.

Chytrý, M., Danihelka, J. & Michalcová, D. [eds.] (2015): Botanical Excursions in Moravia. Field Guide for the 58th IAVS Symposium. Masaryk University, Brno.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Ježek, J., Macek, J. et Chvojka, P. (2009): Inventarizační průzkum dvoukřídlých (Diptera: Psychodidae), blanokřídlých (skupiny Symphyta) a chrostíků (Trichoptera) na lokalitách NPR Zahrady pod Hájem, v NPR Javořina a v NPR Jazevčí (CHKO Bílé Karpaty). – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J. W. et Jongepierová, I. (1990): Inventarizační průzkum SPR Zahrady pod Hájem. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepierová, I., Jongepier, J. W. et Němec, J. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Zahrady pod Hájem. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepierová, I. et Jongepier, J. W. (2009): Návrhy chráněných území Stanislava Staňka II. Vyhlášené lokality, zachovalé lokality nebo zaniklé lokality se zachovaným okolím. Příroda, Praha, 28: 203–224.

Jongepierová, I., Kment, P. a kol. (2003): Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty, zpráva dílčího úkolu grantu VaV610/10/00 za rok 2000-2003 „Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích“. 58/06 ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Jongepierová, I., Pešout, P. et Prach, K. [eds.] (2019): Ecological restoration in the Czech Republic II. First edition. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, 204 p. ISBN 978-80-7620-040-1. 

Kaplan, Z. et al. (2017): Distribution of Thalictrum simplex subsp. galioides in the Czech Republic. Preslia 89: 333–439.

Kment, P. (2000): Závěrečná zpráva o provedeném inventarizačním průzkumu fauny ploštic (Insecta: Heteroptera) v NPR Čertoryje, NPR Jazevčí a NPR Zahrady pod Hájem v CHKO Bílé Karpaty. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Konvička, M., Beneš, J., Čížek, O., Kopeček, F., Konvička, O. et Víťaz, Ľ. (2008): How too much care kills species: Grassland reserves, agrienvironmental schemes and extinction of Colias myrmidone (Lepidoptera: Pieridae) from its former stronghold. – Journal of Insect Conservation 12: 519–525.

Koukalová, K. (2020): Drabčíkovití (Staphylinidae) tří předržených pařezin na jižní Moravě před obnovou výmladkového hospodaření a v prvních dvou letech po ní. – Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. et Jongepierová, I. [eds.] (1992): Monografie „Bílé Biele Karpaty“, Bratislava.

Macek, J. (2012): Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2): 819–896.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha. 

Malenovský, I. (2000): Výsledky inventarizačních průzkumů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty v roce 2000 (Insecta: Hemiptera: Fulgoromorpha, Cicadomorpha a Sternorrhyncha-Psylloidea, Strepsiptera pars.) NPR Čertoryje, Jazevčí a Zahrady pod Hájem. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Malenovský, I. (2013): New records of Auchenorrhyncha (Hemiptera) for the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 98(2): 235-263.

Malíček, J. & Vondrák, J. (2012): Lišejníky NPR Jazevčí, Porážky a Zahrady pod Hájem v Bílých Karpatech. - Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 19(1–2): 1–11.

Mertlík, J. (2016): Druhy podrodu Orthathous Reitter (Coleoptera, Elateridae, Dendrometrini, Athous) České republiky a Slovenska. - Elateridarium 10: 94-132.

Otýpková, Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. Masarykova Univerzita Brno, 140 pp. ISBN: 80-210-2658-8.

Piro, Z. et Wolfová, J. [eds.] (2008): Zachování biodiverzity karpatských luk. – FOA, Nadační fond pro ekologické zemědělství, Praha, 108 s.

Přidal, A. (1999): Včely (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) v rezervacích Bílých Karpat - závěrečná zpráva 1999. – Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Přidal, A. (2000): Včely (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) v rezervacích Bílých Karpat - závěrečná zpráva 2000. – Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Račanský, Z. (2019): Vliv obnovy výmladkového hospodářství v NPR Zahrady pod Hájem na vybrané čeledi saproxylických brouků. – Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.

Salaš, J. (2015): Rozšíření, ekologie a systematika druhů rodu Crepidotus v České republice. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.

Strejček, J. (2000): Průzkum fytofágních brouků čeledí Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae v CHKO Bílé Karpaty - výsledky inventarizačního průzkumu v PP Žerotín, NPR Zahrady pod Hájem a NPR Jazevčí. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Tetera, V. (2017): Malý průvodce genofondovým sadem ve Velké nad Veličkou. ZO ČSOP Bílé Karpaty, 24 s.

Trávníček, D. (2010): Vodní brouci mokřadních biotopů v Bílých Karpatech. In: Trávníček, D. & Šušolová, J. eds.: Západné Karpaty – spoločná hranica. Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9. – 11. VI. 2010. - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 111 pp.

Trávníček, P. et al. (2009): Problematika okruhu Gymnadenia conopsea agg. ve střední Evropě aneb využití průtokové cytometrie při řešení taxonomie a populační biologie mykoheterotrofních rostlin. – Konference České botanické společnosti „Parazitické, poloparazitické a mykoheterotrofní rostliny“, 28.–29. listopadu 2009, PřF UK Praha.

Vachunová, I. (2008): Ovocné dřeviny jako součást krajiny Bílých Karpat (modelové území Velká nad Veličkou). – Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, vedoucí práce Ing. Stanislav Boček, Ph.D.

Valchářová, J. (2012): Vyhodnocení monitoringu evropsky významného druhu Eriogaster catax (Lepidoptera). Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce doc. Mgr. Martin Konvička, Ph. D.

Vávra, J. (2009): Zpráva z výzkumu brouků lokalit PP Uvezené, NPR Porážky a NPR Jazevčí za rok 2009. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Vepřek, D. (2000): Zpráva o inventarizačním průzkumu aculeatních Hymenopter v NPR Čertoryje, NPR Zahrady pod Hájem, NPR Jazevčí a PR Žerotín. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.


Aktualizováno 11. 12. 2021 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět