Přírodní rezervace Bukové hory

Přírodní rezervace Bukové hory (30. 4. 2004), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní rezervace Bukové hory (30. 4. 2004)

Základní údaje: Přírodní rezervaci Bukové hory tvoří lesní porosty v podhřebenové části na svahu se severní až severovýchodní expozicí v závěru údolí potoka Vidovka (Zelené údolí). Nachází se v nadmořské výšce 425 až 460 m, asi 250 m severozápadně od chatové osady Zelené údolí ve Vizovické vrchovině. Katastrální území Želechovice nad Dřevnicí, parcelní číslo 1872/2, okres Zlín. Rezervace byla vyhlášena nařízením Rady města Zlína zde dne 17. 12. 2001. Evidenční kód ÚSOP: 5611. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková rozloha 2,028 ha. Mapy.cz.

Árón východní (Arum cylindraceum), foto © Z. Podešva   Kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), foto © Z. Podešva

Árón východní (Arum cylindraceum)

 

Kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera)

Předmět ochrany: Přírodní rezervace se zřizuje za účelem ochrany dochovaného území se soustředěnými přírodními hodnotami se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Posláním přírodní rezervace je zachování fragmentu původních lesních porostů karpatské bučiny ve Vizovické vrchovině s doprovodnou flórou a faunou.

Geologie, půdní poměry: Území je součástí flyšového pásma vnějších západních Karpat, geologický podklad je tvořen vápnitými jílovci a glaukonitickými pískovci vsetínských vrstev (svrchní eocén – spodní oligocén) zlínského souvrství račanské jednotky. Půdním typem je kambizem slabě oglejená.

Stará bučina v PR Bukové hory (14. 4. 2004), foto © Zdeněk Podešva

Stará bučina v PR Bukové hory (14. 4. 2004)

Flóra a vegetace: Porosty s převahou buku lesního (Fagus sylvatica) jsou součástí komplexu, na jehož jižní hranici (vrcholové partie svahu) se rozprostírají pastviny a louky. V poměrně chudém bylinném patře jsou zastoupeny charakteristické druhy květnatých bučin, např. kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), svízel vonný (Galium odoratum), violka lesní (Viola reichenbachiana), pitulník horský (Galeobdolon montanum), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), árón východní (Arum cylindraceum), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), orsej jarní (Ficaria verna), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), devětsil bílý (Petasites albus), kakost smrdutý (Geranium robertianum), ostřice chlupatá (Carex pilosa), vzácně i měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). Z kapradin zde rostou běžné druhy jako kapraď samec (Dryopteris filix-mas) a papratka samičí (Athyrium filix-femina).

Podzimní Bukové hory (10. 11. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Podzimní Bukové hory (10. 11. 2003)

Fauna: Na území žijí běžné druhy lesních živočichů. Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud proveden. Z ptáků byli pozorováni např. kos černý (Turdus merula) a žluva hajní (Oriolus oriolus).

Lesnictví: Převládající dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), v menší míře je zastoupen dub zimní (Quercus petraea), především na horním okraji území sousedícím s pastvinami. Ojediněle se vyskytuje habr obecný (Carpinus betulus), javor klen (Acer pseudoplatanus), smrk ztepilý (Picea abies), modřín  opadaný (Larix decidua), vzácně i jedle bělokorá (Abies alba). Jádrové území rezervace tvoří převážně bukové porosty ve věku asi 130 let.

PR Bukové hory (10. 11. 2003), foto © Z. Podešva   Starý hraniční kámen (10. 11. 2003), foto © Z. Podešva

PR Bukové hory (10. 11. 2003)

 

Starý hraniční kámen (10. 11. 2003)

Na spodním okraji pokračovala stejně stará bučina, která tvořila spolu s chráněným územím nedílný celek. Tento porost o rozloze přes 4 ha byl však na podzim r. 2003 vytěžen holosečným způsobem včetně ochranného pásma. Rozlehlé bukové lesy přibližně stejného stáří i charakteru se nacházejí také západním směrem.

Management, ohrožení: V lesních porostech je možno hospodařit jen podle platných lesních hospodářských plánů, při jejichž zpracování se vychází ze speciálních plánů ochrany. Zásahy v území budou soustředěny především na podporu přirozeného zmlazení porostů podle zpracovaného plánu péče. 

Bukové hory (5. 11. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Bukové hory (5. 11. 2003)


Literatura:

Kužela, L. (2018): Chráněné krajinné celky Zlínského kraje. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav environmentální bezpečnosti. Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Chlachula, Ph.D. et Ph.D.

Trávníček, D., Elsnerová, M. (2001): Plán péče na období 2002 – 2012 pro zvláště chráněné území PR Bukové hory. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.


Aktualizováno 10. 9. 2018   Úvodní stránka Zpět