Přírodní památka Pod Cigánem

Přírodní památka Pod Cigánem (27. 5. 2012), foto (©) Zdeněk Podešva

Přírodní památka Pod Cigánem (27. 5. 2012)

Základní údaje: Přírodní památku Pod Cigánem tvoří louka ve svahu sousedící částečně s lesem, částečně s okolními lučními porosty. Je poměrně vlhká, místy až zamokřená a silně zamechovaná. Nachází se v Chmelovské hornatině (okrsek Vlárská hornatina) na severním svahu kóty Cigán (744 m n. m.) v nadmořské výšce 575 až 605 m, asi 1,5 km jihovýchodně od obce Nedašov na Valašskokloboucku. Katastrální území Nedašov, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno vyhláškou ONV Gottwaldov ze dne 16. 9. 1982 jako CHPV Pod Cigánem, přehlášeno vyhláškou Okresního úřadu Zlín ze dne 1. 10. 1991. Evidenční kód ÚSOP: 768. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 0,2550 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Zachovalá společenstva pastvin, mokřadů a lesních lemů s bohatým výskytem prstnatce Fuchsova Soóva (Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana) a dalších ohrožených druhů rostlin.

Prstnatec Fuchsův Soóův (Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana)   Prstnatec Fuchsův Soóův (Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana)

Prstnatec Fuchsův Soóův
(Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana)

 

Přírodní památka Pod Cigánem
(5. 6. 2003)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen javorinským souvrstvím magurského flyše s převažujícími pískovci (spodní paleocén až svrchní křída) a flyšovými vrstvami svodnického souvrství s vápnitými jílovci a slínovci (spodní paleocén až svrchní křída). Půdním typem je kambizem typická.  

Flóra a vegetace: Ve floristické skladbě převládají druhy vyskytující se na mezofytních a vlhkých loukách, jako např. kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), třeslice prostřední (Briza media), šťovík kyselý (Rumex acetosa), zvonek rozkladitý (Campanula patula), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), jetel luční (Trifolium pratense), svízelka lysá (Cruciata glabra), zběhovec plazivý (Ajuga reptans), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), srha laločnatá (Dactylis glomerata), kokrhel menší (Rhinanthus minor) a mnohé další. V návaznosti na sousední les v přilehlé luční části přistupují některé lesní druhy, např. zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum), bika hajní (Luzula luzuloides), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), hrachor jarní (Lathyrus vernus), pryskyřník kašubský (Ranunculus cassubicus) a hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis).

Přírodní památka Pod Cigánem (10. 6. 2006), foto (©) Zdeněk Podešva

Přírodní památka Pod Cigánem (10. 6. 2006)

Ze vstavačovitých (Orchidaceae) vytváří velmi silnou populaci kriticky ohrožený prstnatec Fuchsův Soóův (Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana), roztroušeně se vyskytuje vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), bradáček vejčitý (Listera ovata) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Na zamokřených místech roste hojně prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), sítina sivá (Juncus inflexus), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) a mokřadní druhy ostřic (Carex spp.), na prameništi ve spodní části území byla nalezena bařička bahenní (Triglochin palustris) a ohrožený mech krondlovka netíkovitá (Fissidens adianthoides). Z dalších chráněných a ohrožených druhů, popřípadě druhů vyžadujících zvýšenou pozornost se vyskytuje např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), prvosenka jarní (Primula veris) a zvonek klubkatý (Campanula glomerata). 

Suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) na podmáčené louce v PP Pod Cigánem   Kokrhel menší (Rhinanthus minor), PP Pod Cigánem (27. 5. 2012)

Suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium)
na podmáčené louce v PP Pod Cigánem

 

 Kokrhel menší (Rhinanthus minor)
PP Pod Cigánem (27. 5. 2012)

Fauna: Na lokalitě byl dosud proveden zoologický průzkum některých skupin hmyzu a drobných zemních savců. Z chráněných druhů brouků byl zaznamenán výskyt zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta), významný je nález střevlíčka velkokřížného (Panagaeus cruxmajor), kozlíčka Phytoecia affinis a pestrokrovečníka včelového (Trichodes apiarius).

Lesnictví: Chráněné území je bezlesí, v jeho bezprostředním okolí se nacházejí především smíšené lesy.

Management, ohrožení: Louka byla v minulosti využívána jako extenzivní pastvina. Od 70. let 20. stol. byla opuštěna a zarůstala náletovými dřevinami. V posledních letech byla část území za přispění vlastníka zbavena náletu, bylo na něm obnoveno kosení a extenzivní pastva ovcí. Přírodní památka Pod Cigánem je jedna z nejlepších lokalit v severní části Bílých Karpat, pokud jde o výskyt vstavačovitých rostlin, a to jak co do počtu druhů na malé rozloze, tak i co do četnosti. Má dobré předpoklady pro uchování, popřípadě zlepšení současného stavu. Uvažuje se také o rozšíření chráněného území připojením přilehlé pastviny.

Přírodní památka Pod Cigánem (27. 5. 2012), foto (©) Zdeněk Podešva

Přírodní památka Pod Cigánem (27. 5. 2012)


Literatura:

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Elsnerová, M., Krist, J., Trávníček, D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, prosinec 1996.

Holuša, J., Kočárek, P. & Konvička, O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 71–104.

Hoskovec, L. (2007): DACTYLORHIZA FUCHSII (Druce) Soó subsp. SOOANA (Borsos) Borsos – prstnatec Fuchsův Soóův / vstavačovec Fuchsov Soóov - Botany.cz [online]. 2007-07-19 [cit. 2010-01-23]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/dactylorhiza-sooana/>

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1995): Inventarizační průzkum botanický PP Pod Cigánem. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepierová, I. & Konvička, O. (2007): Plán péče o PP Pod Cigánem na období 2008-2017. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice, AOPK ČR.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Malenovský, I., Kment, P. & Konvička, O. [eds] (2012): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Special issue 96(2): 1–933.

Malíková, H. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Bílé Karpaty. - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.  

Mládek, J. a kol. (2005): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO. Závěrečná zpráva z projektu VaV/620/11/03 (2003 – 2005).

Piro, Z. a kol. (2007): Zpráva o plnění aktivit projektu UNDP-GEF č. 1705 „Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v ČR prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie“ za rok 2006. - Ms., depon. in ČSOP, základní organizace 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.


Aktualizováno 7. 2. 2020 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Zpět
TOPlist