Přírodní rezervace Sidonie

 Přírodní rezervace Sidonie - horní část území (30. 4. 2015), foto © Zdeněk Podešva

 Přírodní rezervace Sidonie - horní část území (30. 4. 2015)

Základní údaje: Přírodní rezervace Sidonie představuje přírodě blízký lesní porost - starou bučinu v severní části Bílých Karpat. Nachází se v Chmelovské hornatině (okrsek Vlárská hornatina) na údolním svahu s jihovýchodní expozicí nad bezejmenným pravostranným přítokem Vlárky v nadmořské výšce 425 až 565 m, asi 600 m severozápadně od obce Sidonie. Katastrální území Sidonie, CHKO Bílé Karpaty. Vyhlášeno v roce 1984. Evidenční kód ÚSOP: 912. Kategorie IUCN: přírodní památka. Celková výměra 13,06 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Předmětem ochrany je vysoce kvalitní starý bukový porost typický pro střední polohy Bílých Karpat.

Geologie, půdní poměry:  Geologický podklad je tvořen bělokarpatskou jednotkou magurského flyše, svodnickým souvrstvím, v němž převažují flyšové vrstvy s vápnitými jílovci (svrchní paleocén až svrchní křída). Půdním typem je kambizem typická.

PR Sidonie (2. 5. 2003) PR Sidonie (2. 5. 2003)

PR Sidonie (2. 5. 2003)

 

PR Sidonie (2. 5. 2003)

Flóra avegetace: Převládající dřevinou stromového patra je buk lesní (Fagus sylvatica), vtroušen je javor klen (Acer pseudoplatanus) a jilm horský (Ulmus glabra). V bylinném patře jsou charakteristické druhy květnatých bučin jako např. svízel vonný (Galium odoratum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), z chráněných druhů zde nalezneme lilii zlatohlavou (Lilium martagon), okrotici červenou (Cephalanthera rubra), okrotici dlouholistou (Cephalanthera longifolia), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a v křovinném patře lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

Fauna: Staré bukové porosty vyhledává ke hnízdění celá řada ptáků, např. čáp černý (Ciconia nigra), holub doupňák (Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos). Z denních motýlů se zde objevuje např. babočka jilmová (Nymphalis polychloros) a bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla). Entomologickou zajímavostí je vzácný motýl z čeledi zavíječovitých Pyrausta falcatalis, který byl v roce 1967 chycen ve Vlárském průsmyku, v těsné blízkosti PR Sidonie. Dokladový exemplář je uložen ve sbírkách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Lokalita je významná také výskytem měkkýšů, bylo zde nalezeno 15 druhů včetně typických karpatských plžů, např. skalnice lepé (Faustina faustina) a vlahovky karpatské (Monachoides vicinus).

Bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla), foto © Zdeněk Podešva

Bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla)

Lesnictví: Asi 200 let starý bukový porost (udávaný věk 170 let na počátku decenia 1988), zdravý, přirůstavý, o značné hmotnosti jednotlivých kmenů a dosahující značných výšek. Nejvyšší buk zde dosahuje 48 m. Les vznikl z přirozeného zmlazení. Kontinuita genofondu bukové populace zde dosud nebyla přerušena a tento porost lze označit za původní. Vedle vysokého procenta zdravých dospělých jedinců, kteří dosahují úrovně velmi kvalitních výběrových stromů, se na celé ploše vyskytuje bohaté bukové zmlazení a značné množství semenáčků. Ze šlechtitelského pohledu jde o jedinečný stav porostu.

Management, ohrožení: V minulosti tu byly prováděny jen probírky, v současné době je celý komplex podle ochranného režimu ponechán bez zásahů. Přes vysoký věk se zde stále uplatňuje přirozená obnova buku. Chráněným územím prochází odvozová lesní cesta vedoucí z Vlárského průsmyku.

Natura 2000: Přírodní rezervace Sidonie se nachází na území Evropsky významné lokality Vlárský průsmyk (CZ0724430) o celkové rozloze 3172,6326 ha. Předmětem ochrany jsou v případě PR Sidonie bučiny asociace Asperulo-Fagetum.  


Literatura

Antonín, V. a kol. (2008): Makromycety přírodní rezervace Sidonie - Nálezová zpráva za rok 2008. Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice, AOKP ČR.

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Bojková, J., Chvojka, P. & Kozmák, P. (2012): Stoneflies (Plecoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 37–70.

Čermák, P. (2008): Vliv zvěře na stav a vývoj lesních ekosystémů. In: Ochrana přírody. Roč. 63, č. 1 (2008), s. 28.

Dvořák, D. et Běťák, J. (2017): Interesting collections of polypores in the Czech Republic, particularly in Moravia – I. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 102(1): 49-87.

Elsnerová M., Krist J., Trávníček D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, prosinec 1996.

Jagoš, B., Hromádka, M. & Konvička, O. (2006): Plán péče o PR Sidonie na období 2007-2016. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice; AOPK ČR.

Jagoš, B. (2015): Lesy v CHKO Bílé Karpaty. In: Ochrana přírody 6/2015.

Macek, J. (2012): Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2): 819–896.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Malíková, H. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Bílé Karpaty. - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.  

Mikulenčák, J. (2017): Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu buku lesního (Fagus sylvatica) v oblasti vnějších západních Karpat. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti. Vedoucí práce prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.

Pavelková, K. (2008): Společenstva stonožek (Chilopoda) vybraných karpatských lokalit. - Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: I. H. Tuf.

Plevová, L. (2014): Floristický výzkum území jihovýchodně od Brumova-Bylnice. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce: Doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.

Salaš, J. (2015): Rozšíření, ekologie a systematika druhů rodu Crepidotus v České republice. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.


Aktualizováno 10. 2. 2020 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Zpět