Přírodní památka Šumlatová

Přírodní památka Šumlatová (5. 6. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Šumlatová (5. 6. 2003)

Základní údaje: Přírodní památka Šumlatová představuje svažitou louku se severozápadní expozicí v severní části Bílých Karpat (podcelek Chmelovská hornatina, okrsek Vlárská hornatina). Nachází se ve střední části svahu rozsochy Kršliska (732,8 m n. m.) vybíhající z Holého vrchu (830,2 m n. m.), v nadmořské výšce 575 až 605 m, asi 1,5 km jižně od Nedašova. Katastrální území Nedašov a Návojná (ochranné pásmo), CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno vyhláškou ONV Gottwaldov ze dne 16. 9. 1982 jako CHPV Šumlatová, přehlášeno vyhláškou Okresního úřadu Zlín ze dne 1. 10. 1991. Evidenční kód ÚSOP: 766. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 0,8229 ha. Mapy.cz.

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)     Hlavinka horská (Traunsteinera globosa)

Prstnatec bezový
(Dactylorhiza sambucina

 

Hlavinka horská (Traunsteinera globosa),
přírodní památka Šumlatová (5. 6. 2003) 

Předmět ochrany: Luční porosty s výskytem ohrožených druhů rostlin. Území je zachovalou ukázkou někdejších rozsáhlých, druhově bohatých lučních komplexů v severní části Bílých Karpat.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen javorinským souvrstvím bělokarpatské jednotky magurského flyše (paleocén až svrchní křída) s převažujícími pískovci a vrstvami kaumberskými (svrchní křída) s rudohnědými jílovci. Půdním typem je kambizem typická.   

Flóra a vegetace: Luční porosty představují bělokarpatské teplomilné louky svazu Bromion erecti s přechodem k mezofilnějším ovsíkovým a kostřavovým loukám svazu Arrhenatherion s kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola). Vyznačují se výskytem několika druhů vstavačovitých rostlin, na poměrně malé rozloze vedle sebe rostou prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), hlavinka horská (Traunsteinera globosa) a bradáček vejčitý (Listera ovata), vzácně vstavač kukačka (Orchis morio) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). V minulosti byl uváděn i prstnatec Fuchsův Soóův (Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana). 

Přírodní památka Šumlatová (5. 6. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Šumlatová (5. 6. 2003)

Z dalších druhů vyskytujících se na lokalitě lze uvést např. mochnu bílou (Potentilla alba), která je zde velmi hojná, dále lilii zlatohlávek (Lilium martagon), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), prvosenku jarní (Primula veris), prvosenku vyšší (Primula elatior), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel prostřední (Plantago media), jetel alpínský (Trifolium alpestre), jetel luční (Trifolium pratense), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), černohlávek obecný (Prunella vulgaris), černýš hajní (Melampyrum nemorosum), svízelku lysou (Cruciata glabra), šťovík kyselý (Rumex acetosa), ptačinec trávovitý (Stellaria graminea), rožec obecný (Cerastium holosteoides), pryskyřník prudký (Ranunculus acris) a žluťuchu orlíčkolistou (Thalictrum aquilegiifolium) a kontryhel (Alchemilla sp.).

Žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium)     Jetel alpínský (Trifolium alpestre)

Žluťucha orlíčkolistá
(Thalictrum aquilegiifolium)  

 

Jetel alpínský (Trifolium alpestre),
přírodní památka Šumlatová (5. 6. 2003)

Louka je ze všech stran ohraničena hrázemi se stromovou a křovinnou zelení, která se svou druhovou skladbou blíží karpatským dubohabřinám asociace Carici pilosae-Carpinetum. Z dřevin jsou zastoupeny zejména dub zimní (Quercus petraea), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), líska obecná (Corylus avellana), kalina obecná (Viburnum opulus), růže šípková (Rosa canina), hlohy (Crataegus spp.), ostružiníky (Rubus spp.) a maliník (Rubus idaeus), ojediněle se vyskytuje vrba jíva (Salix caprea), osika obecná (Populus tremula), javor klen (Acer pseudoplatanus) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). V bylinném podrostu je hojný svízel vonný (Galium odoratum), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum) a zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum).

Fauna:  Na lokalitě byl dosud proveden zoologický průzkum zaměřený na některé skupiny hmyzu a obratlovců (hlodavci). Z brouků je významný nález kozlíčka lískového (Oberea linearis) a kozlíčka Phytoecia affinis. Z motýlů se vyskytují některé druhy květnatých karpatských luk, např. otakárek fenyklový (Papilio machaon), bělásek hrachorový (Leptidea sinapis), ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron), modrásek nejmenší (Cupido minimus) a soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola), na okrajích lemové zeleně byl pozorován i batolec duhový (Apatura iris). Z plazů zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis). Stromy a křoviny lemující chráněné území poskytují vhodné podmínky pro hnízdění řady druhů ptactva, např. ťuhýka obecného (Lanius collurio), lindušky lesní (Anthus trivialis) a strnada obecného (Emberiza citrinella).

Lesnictví: Území je bezlesí.

Management, ohrožení: Území bylo v minulosti využíváno jako jednosečná louka s občasným extenzívním přepásáním. Koncem 80. let 20, stol. však bylo jednorázově pohnojeno, což mělo za následek úbytek a snížení početnosti některých druhů rostlin, především vstavačovitých, a zároveň nástup druhů nitrofilních. Luční porosty jsou v současnosti pravidelně koseny lehkou mechanizací a postupně regenerují, což vytváří dobré podmínky pro návrat a existenci vzácných druhů flóry. Připravuje se rozšíření stávajícího chráněného území přičleněním sousedních floristicky cenných lučních porostů o celkové výměře 2,6277 ha (louka Paluchová a přilehlá stromová hráz), které se nacházejí v I. zóně CHKO Bílé Karpaty a jsou v současnosti v lepším stavu, než samotná rezervace.

Přírodní památka Šumlatová (5. 6. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Šumlatová (5. 6. 2003)

Natura 2000: Přírodní památka Šumlatová se nachází na severním okraji Evropsky významné lokality Vlárský průsmyk (CZ0724430) o celkové rozloze 3172,6326 ha. Předmětem ochrany jsou v případě PP Šumlatová polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích jako význačná naleziště vstavačovitých.


Literatura:

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Dvořáková, J. (2009): Společenstva rostlin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. Diplomová práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Horsák, Ph.D. Brno, 2009, 77 s. plus přílohy.

Elsnerová, M. (1995): Vzácné a ohrožené druhy květeny okresu Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Elsnerová, M., Krist, J., Trávníček, D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, prosinec 1996.

Filippov, P. (2006): Botanický inventarizační průzkum PP Šumlatová, Ms, depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Holuša, J. (2006): Inventarizační průzkum Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea, Orthoptera, Mantodea na lokalitě PP Šumlatová (k. ú. Nedašov). Ms, depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Holuša, J., Kočárek, P. & Koncička. O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 71–104.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1995): Inventarizační průzkum botanický PP Šumlatová. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepierová, I. [ed.](2008): Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains,  ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ISBN 978-80-903-444-6-4.

Jongepierová, I. & Konvička, O. (2006): Plán péče o PP Šumlatová na období 2007-2016. - Depon in. Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice, AOPK ČR.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Malíková, H. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Bílé Karpaty. - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.  

Piro, Z. a kol. (2007): Zpráva o plnění aktivit projektu UNDP-GEF č. 1705 „Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v ČR prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie“ za rok 2006. - Ms., depon. in ČSOP, základní organizace 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Staněk, S., Jongepierová, I. & Jongepier, J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Supplementum Sborníku Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti.

Tlusták, V. & Jongepierová, I. (1990): Orchideje Bílých Karpat. - KVM Olomouc.


Aktualizováno 7. 2. 2020 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Zpět
TOPlist